OMV VIVA kávé hónap

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő

A játékszervező adatkezelő adatai:

 • Név: OMV Hungária Kft. („OMV” vagy „Szervező”)
 • Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-071584
 • Adószám: 10542925-2-44
 • Telefonszám: +36-1-38197-00
 • Email cím: hu.marketing@omv.com

2. Az adatkezelés jogalapja

A Játékban való részvétel feltétele bizonyos személyes adatok – vezetéknév és keresztnév, nem, e-mail cím, telefonszám, városnév, ES bizonylatszám, TR tranzakciós kód, SuperShop kártyaszám és név (használat esetén) – regisztráció során történő megadása a Játékban részt vevő természetes személy („Érintett”) által. Ezen felül, adatkezelő kép-, hang-, filmfelvételt készít a nyereménysorsolásról, valamint a Játékban való részvételkor automatikusan generált regisztrációs időpontot is kezeli, rögzíti.

A 2018. május 25. napjától alkalmazandó Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete, „GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja alapján az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes, kifejezett hozzájáruláson és megfelelő tájékoztatáson alapuló kell, hogy legyen, ezért a Játékban való részvétel előfeltétele az előzetesen megismert honlapon közzétett Játékszabályzat, és az adatvédelmi tájékoztatáson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulás a www.omvjatek.hu weboldalon történő regisztrációval egyidejűleg a vonatkozó külön jelölőnégyzetek egyenkénti kipipálásával, amely:

 • a Játékszabályzathoz, valamint
 • az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott, a Játékkal kapcsolatos valamennyi adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatban [beleértve kép-, hang-, filmfelvétel honlapon, social media felületen (pl. facebook, instagram) megjelenítéshez, ajánlásokban és hirdetésekben történő közzétételéhez] történő írásbeli hozzájárulásnak minősül.

Az Érintett jogosult arra, hogy a fenti pontokban meghatározott, külön megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonást megelőzően. A Szervező kifejezetten felhívja a Játékos, mint Érintett figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos ugyanakkor tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

3. Az adatkezelés céljai és jogalapja

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott személyes adataikat az adatkezelő kezelje, azaz mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az OMV, minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje:

 • a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése, nyertesek (fotóik) honlapon;
 • social média felületen, honlapon történő közzététele;
 • reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése;
 • a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és jogszabályon alapuló számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a Játékban való regisztráció, részvétel és a 3. pontban meghatározott célokra megadott személyes adatokat a Játék lezárultáig (nyeremény átadásáig), illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, kivéve a nyertesek adatait, illetve a róluk készült kép-, hang-és filmfelvételeket, amelyeket adatkezelő a nyereményjáték lezárulását követő 1 évig kezel. Az adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése jogalappal ezen időtartamon túlmenően, törvényben előírt (pl.: adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítése céljából jogosult egyes a jogszabályban előírt személyes adatok kezelésére, különösképpen a nyertesek adatai vonatkozásában.

5. Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás EGT-n kívülre

Az Érintett személyes adatait elsődlegesen az OMV marketing osztályán dolgozó munkatársai jogosultak megismerni, azokat a Játékszabályzatban és az adatkezelési tájékoztatóban foglalt kivételekkel (pl. facebook, instagram, adatfeldolgozók) nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató kifejezett elfogadásával az OMV, mint adatkezelő továbbadhatja az adatokat az adatkezelési célok teljesítésében közreműködő egyéb partnerei részére, ezen adattovábbításról egyúttal vállalja Önt – kérésre – tájékoztatni.
Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókkal működik együtt írásbeli adatfeldolgozói szerződés alapján:

 • OMV AG (székhely: 1020 Vienna, Trabrennstraße 6-8., elérhetőség: info@omv.com; privacy@omv.com)
 • SuperShop Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 4 és. 5.em., elérhetőség: ugyfelszolgalat@supershop.hu)
 • Vizeum Hungary Média Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., elérhetőség: +36/1 411 2200)
 • Dr. Fullér Krisztina Közjegyzői Irodája (székhely: 1143 Budapest, Szobránc u. 1., elérhetőség: iroda@fuller.hu)
 • Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27., elérhetőség: +36/1 4515-389)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland; elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586). A Facebook Ireland Ltd. mind a Facebook, mind az Instagram részére továbbított adatok tekintetében adatkezelőnek minősül.

Az OMV egyéb adatfeldolgozókat is igénybe vehet a nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési tevékenységének technikai támogatása céljából (pl.: online sorsoló program platform üzemeltető, közjegyző), amely adatfeldolgozókról az érintett kérésére tájékoztatást ad.

6. Az Érintettek jogai, jogorvoslat, adatvédelmi kapcsolattartó

Az Érintettek jogosultak (1) az adatfeldolgozásra vonatkozóan tájékoztatást és adataikhoz hozzáférést; (2) személyes adatuk helyesbítését; (3) a kötelező adatkezelés eseteit kivéve, személyes adataik törlését, illetve korlátozását; (4) továbbá az adataik továbbítását; (5) adataik hordozható formában történő rendelkezésre bocsátását igényelni; (6) illetve személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tiltakozni; valamint (7) hírlevél, akció, nyereményjáték leiratkozást jelezni ugyanolyan egyszerűen, mint ahogyan a hozzájárulást megadták. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének eleget tenni és a GDPR-ban meghatározott határidőn belül eljárni, tájékoztatást nyújtani, intézkedni.

Az OMV nem végez automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, illetve profilalkotást. Amennyiben az adatkezelő a jövőre nézve mégis ilyen irányú adatkezelési tevékenységet végezne, erről kifejezetten tájékoztatja az Érintett és beszerzi előzetes tájékoztatáson alapuló, bármikor visszavonható, előzetes és kifejezett hozzájárulását. Ilyen esetben az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az Érintett az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal, illetve profilalkotás ellen tiltakozhat, emberi beavatkozást kérhet.

Kérelem, panasz benyújtása esetén az adatkezelő köteles az adatvédelmi tisztviselőt értesíteni, azonban Ön adatvédelmi kérdéseivel közvetlenül is fordulhat az OMV-hez az alábbi elérhetőségen: OMV Hungária Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A., e-mail: hu.marketing@omv.com, illetve az OMV adatvédelmi tisztviselőjéhez, a következő elérhetőségeken: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A., e-mail: privacy.hu@omv.com.

Az Érintett adatvédelmi jogainak megsértése, illetve veszélyének fennállása esetén jogosult panasszal élni az illetékes adatvédelmi hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf. 5; tel.: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az Érintett ezt meghaladóan jogosult a lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál polgári peres eljárást indítani személyiségi jogainak megsértése esetén. Az Érintett továbbá jogosult kártérítést érvényesíteni az adatkezelővel és adatfeldolgozókkal szemben.

7. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens kezelése

Az OMV az adatbiztonságról a GDPR szerint megkívánt technikai és fizikai színvonalon gondoskodik és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatvédelmi incidenseket, a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja előzetesen auditál és felhívja a GDPR szerinti adatbiztonsági kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelő adatvédelmi incidens esetén tájékoztatja 72 órán belül a NAIH-ot a GDPR-ban és a nemzeti adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Abban az esetben, ha az Érintett tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé az OMV részéről, az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.