OMV VIVA kávé hónap

Részvételi feltételek

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.1. Az OMV Hungária Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A.), ("Szervező") által szervezett és lebonyolított "OMV VIVA kávé hónap" nyereményjátékban ("Játék") kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy magyar állampolgár vehet részt ("Játékos"), aki az 1.10. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában írt időtartama alatt

1.1.1. Elvitelre vagy helyben fogyasztásra frissen főzött VIVA Single Origin Colombia, 100 % Arabica alapanyagból készült kávét vásárol (Espresso, Espresso Machiato, Dupla Espresso, Hosszú kávé, Amerikai hosszú kávé XL, Cappuccino, Ízesített Cappuccino)

vagy VIVA Single Origin Colombia 250g kiszerelésű szemeskávét vagy VIVA Single Origin Colombia kapszulás kávét vásárol a Játékban részt vevő magyarországi OMV töltőállomásokon (a résztvevő OMV töltőállomások listáját a játékszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza), majd

1.1.2. a játék feltételeit elfogadva regisztrál a www.omvjatek.hu weboldalon ("Weboldal"), illetve

1.1.3. elektronikusan feltölti a vásárlást igazoló nyugtán szereplő ES bizonylat számot ("ES szám") vagy Tranzakciós számot ("TR szám”), illetve számla sorszámot, valamint megadja a következő valós adatait: vezetéknév, keresztnév, városnév, e-mail cím, telefonszám, születési évszám, ha van, akkor SuperShop kártyaszám, opcionálisan feltöltheti továbbá a vásárlást igazoló nyugtát.

1.1.4. a Weboldalon a Játékos a megfelelő mező kipipálásával nyilatkozik, hogy a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a jelen Játékszabályzat 2. számú mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban ("Adatvédelmi Tájékoztató") foglaltakat megismerte és megértette, majd a megfelelő gombra kattintva a megadott adatokat elküldi a Szervező szerverére (a továbbiakban együttesen: "Pályázat"), majd

1.1.5. a regisztrációnál megadott e-mail címét a postafiókjába küldött aktivációs link segítségével az aktuális sorsolási időszak vége előtt validálja.

Csak az a Pályázat minősül érvényesnek, amelyben az előzőekben felsorolt adatok mindegyike helyesen és valósan megadásra került, és a Játékos jelezte, hogy elfogadja a Játékszabályzat rendelkezéseit, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, megértette és elfogadja.

1.2. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult a Szervezőnek beküldeni. Amennyiben a Játékos azonos Pályázatot (azonos ES vagy TR számot tartalmazó) azonos e-mail cím vagy telefonszám megadásával vagy különböző e-mail címek vagy telefonszámok megadásával többször küldi be, a Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja. Az akár azonos, akár különböző e-mail címmel vagy telefonszámmal beküldött további azonos Pályázatokat a Szervező kizárja a Játékból. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós ES vagy TR számot tartalmazó pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

1.2.1. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számlaadatok feltöltésénél a számla sorszámát kell feltölteni az ES kód / TR szám helyére.

1.3. A Játékosok a regisztrált e-mail címük és telefonszámuk alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím vagy telefonszám esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, hibás telefonszám) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

1.4. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük és telefonszámuk megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

1.5. A Játékos köteles az 1.1.1. pontban meghatározott vásárláshoz tartozó nyugtát ("Nyugta") a Játék teljes időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 2 (kettő) hónapon keresztül sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni (abban az esetben, ha a regisztráció során nem töltötte fel az omvjatek.hu oldalra), és nyertessége esetén a Szervező részére a 4.2.2. pontban írtak szerint beküldeni vagy a 4.3.2. és 4.3.3. pontok szerint bemutatni. Szervező kizárólag azokat a nyugtákat fogadja el a Játékban, amelyeken az ES vagy TR szám, illetve a számla sorszáma teljesen olvashatóan látszik, valamint kizárólag azokat a Nyugtákat fogadja el, amelyek a résztvevő OMV töltőállomásokon a Játék időtartama alatt egyszerre legalább egy darab, az 1.1.1. pontban meghatározott termék vásárlását igazolják.

1.6. Szervező a nyeremény átadását megelőzően a 4.2.2. pont szerint ellenőrzi a nyertes által elektronikus úton beküldött ES vagy TR számot, illetve a számla sorszámát, a vásárlás dátumát, időpontját. Ha az ES vagy TR szám, illetve a számla sorszáma nem egyezik meg a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a Játék időtartamára esik, és/vagy nem a részt vevő OMV töltőállomásokon történt vagy a Játékos nem a saját SuperShop kártyája számát adta meg, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott játékost.

1.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, úgy a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

1.8. A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Játékból kizárhatja.

1.9. A Játékból ki vannak zárva az OMV Hungária Kft. munkavállalói, valamint a töltőállomásokat üzemeltető franchise partnerek tulajdonosai és munkavállalói, a Játék lebonyolításában részt vevő ügynökségek tulajdonosai, munkavállalói és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

1.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel és/vagy telefonszámmal, illetve nem valós vásárlást tartalmazó Nyugtával vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Nyugtát vagy számlát használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék időtartama: 2021. április 1. 00:00 – 2021. április 30. 24:00.

3. A JÁTÉK MENETE

3.1. Napi nyeremények

A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével, a Játék teljes időtartama tekintetében minden hétre 5 darab VIVA ajándékcsomagot (2 jeges kávé, 1 VIVA termosz, 1 VIVA bögre, 1 250g-os VIVA Colombia szemeskávé vagy 2-2 doboz VIVA kapszulás kávé, 2 VIVA croissant) sorsol ki a játék ideje alatt.

A heti ajándékok sorsolása heti bontásban történik, ennek időszakai és időpontjai:

Sorsolás időszaka Sorsolás időpontja
2021. április 1. 00:00 – április 4. 24:00 2021. április 6.14:00 óra
2021. április 5. 00:00 – április 11. 24:00 2021. április 13. 14:00 óra
2021. április 12. 00:00 – április 18. 24:00 2021. április 20. 14:00 óra
2021. április 19. 00:00 – április 25. 24:00 2021. április 27. 14:00 óra

3.2. Fődíjak:

Azok a vásárlók, aki Single Origin Colombia, 100% Arabica kávévásárlása mellett regisztrálnak a nyereményjátékra, a nyereményjáték végeztével részt vesznek a 3 db fődíj sorsolásán, ami egyenként egy KRUPS ESSENTIAL ESPRESSO EA8100 automata kávéfőző.

A fődíjak sorsolásának időpontja:

Sorsolás időszaka Sorsolás időpontja
2021. április 01. 00:00 – április 30. 24:00 2021. május 06. 14:00 óra

3.3. Supershop kártyával dupla esély

Azok a Játékosok, akik fizetéskor bármilyen tranzakcióra használták saját nevükre szóló SuperShop kártyájukat, valamint ezt a regisztráció során jelezték, dupla eséllyel vehetnek részt a napi és a fődíj sorsolásán (regisztrációjuk duplán szerepel). Amennyiben kiderül, hogy a vásárláshoz mégsem történt SuperShop tranzakció, és így azt helytelenül jelezték, a Pályázatuk érvénytelenné válik.

3.4. Tartaléknyertesek:

3.4.1. A Szervező a napi nyeremények sorsolásán nyereményenként 3-3 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki.

3.4.2. A Szervező a fődíj sorsolásán fődíjanként 3 (három) db fődíj tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A fődíj tartaléknyertesei a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra a 4.3. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a fődíj nyertese vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

3.5. A sorsolás helyszíne:

Dr. Fullér Krisztina Közjegyzői Irodája; 1143 Budapest, Szobránc utca 1.

3.6. Nyertesek tájékoztatása

A nyeremények nyerteseit a Szervező legkésőbb a sorsolást követő első pénteki napig értesíti. Az értesítésben kerül egyeztetésre a nyeremények átadása.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1. Nyeremények

4.1.1. Szervező a Játék teljes időtartama tekintetében minden hétre 5 darab VIVA ajándékcsomagot sorsol ki – összesen 20 darabot – a játék ideje alatt.

4.1.2. Szervező a Játék végén 3 db fődíjat sorsol, ami egy KRUPS ESSENTIAL ESPRESSO EA8100 automata kávéfőző.

4.1.3. Azok a Játékosok, akik fizetéskor bármilyen tranzakcióra használták saját nevükre szóló SuperShop kártyájukat, valamint ezt a regisztráció során jelezték, dupla eséllyel vehetnek részt a napi és a fődíj sorsolásán (regisztrációjuk duplán szerepel). Amennyiben kiderül, hogy a vásárláshoz mégsem történt SuperShop tranzakció, és így azt helytelenül jelezték, a Pályázatuk érvénytelenné válik.

4.1.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

4.1.5. A Pályázat beérkezésének időpontja a szerverre történő beérkezés / regisztráció időpontja.

4.1.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a jelen bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.2. A nyertesek értesítése

4.2.1. A nyertes Játékosokat a Szervező e-mailben és/vagy telefonon értesíti a regisztráció során megadott elérhetőségeiken az adott nyerő időszak sorsolásának napját követő péntekig ("Értesítés").

4.2.2. Szabályos értesítésnek minősül, amennyiben Szervező igazolni tudja, hogy az e-mailt a megadott e-mail címre elküldte. A kézbesítésért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyertes Játékos köteles az Értesítést e-mail esetén az Értesítés kiküldését követő 8 munkanapon belül a Szervező részére válasz e-mailben visszaigazolni. A nyertes Játékos köteles a Nyugtát elektronikus úton (lefényképezve vagy scannelt formában) a következő e-mail címre beküldeni: hu.marketing@omv.com. A Játékos jogosult a Nyugtát – vagy annak jó minőségű másolatát – postai úton is beküldeni – ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben – a következő címre: OMV Hungária Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A.; a levélben a Játékos köteles megadni a teljes nevét és telefonszámát. A postaköltség a Játékost terheli. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és a sorrendben következő tartalék nyertes, vagy a nyerő időpillanathoz sorban következő legkorábban regisztrált játékos lesz a nyertes.

4.3. A nyeremények átvételének módja és feltételei:

4.3.1. A heti ajándékok átvételéről a Szervező a nyertessel előzetesen egyeztet. A Szervező az ajándékot a nyertessel közösen egyeztetett OMV töltőállomásra küldi el.

4.3.2. A nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a vásárlást igazoló eredeti Nyugta együttes bemutatása (kivéve, amennyiben azok eredeti példányát postai úton a Játékos korábban a Szervező rendelkezésére bocsátotta és azt a Szervező igazoltan megkapta).

4.3.3. Amennyiben a Játékos a nyeremény átvételekor nem tudja bemutatni érvényes személyazonosító igazolványát, új típusú (plasztikkártya) vezetői engedélyét (vagy útlevelét) és a vásárlást igazoló Nyugtát vagy számlát, úgy a jogosultságát a nyereményre elveszti. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő tartaléknyertes Játékos lép a helyébe. A fődíj meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint személyazonosító igazolványaik száma, két tanú olvasható neve és aláírása, valamint állandó lakóhelyük vagy tartózkodási helyük; vagy saját kézzel írt és aláírt meghatalmazás.

4.3.4. Amennyiben a nyertes Játékos nyereményét 4 héten belül nem veszi át, a Szervező a soron következő tartaléknyertesnek adja át a Nyereményt.

5. ADÓZÁS

5.1. A nyereményhez kapcsolódó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl.: a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

6. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

6.1. A Játék során történő adatkezelés részletes szabályait a Játékra vonatkozó, www.omvjatek.hu honlapon elérhető, külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

6.2. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.2.1. a Szervező, mint adatkezelő és az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben az 1.1.4. és 4.2.2. pontok szerint, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák;

6.2.2. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a www.omvjatek.hu és www.omv.hu honlapokon, továbbá az OMV hivatalos Facebook oldalán és az OMV töltőállomásokon);

6.2.3. a Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben idő- és térbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.3. Az adatkezelés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

6.4. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés minden tekintetben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

6.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

6.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információ az OMV általános adatvédelmi szabályzatában található https://www.omv.hu/hu-hu/pb_download/adatvedelmi-tajekoztato oldalon.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget (kellékszavatosság, jótállás, termékfelelősség, stb.) nem vállal, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét a 4.3.4. pontban megjelölt határidőig nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7.3. A Szervező kizárja a felelősséget minden, a www.omvjatek.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés/beküldés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.5. Szervező kizárja a felelősséget a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.6. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

7.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve azt is, hogy a Játékot előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítva, haladéktalanul közzéteszi.

7.8. A Játékkal kapcsolatban jogi út kizárva, kivéve a jogérvényesítés azon eseteit, amelyeknek kizárását jogszabály nem teszi lehetővé.

A Játékról további információ a www.omvjatek.hu oldalon található. A Játékszabályzat, az Adatvédelmi Tájékoztató a Játékban részt vevő OMV töltőállomásokon és a www.omvjatek.hu oldalon kerül közzétételre.

A Játékban résztvevő OMV töltőállomások listája:

a. Frissen főzött VIVA Colombia kávét értékesítő helyek

Város Irányítószám Cím
Keszthely 8360 Csapás u. 2505/3 hrsz.
Budapest 1044 Váci út 16.
Budapest 1239 Nagykörösi út 349.
Balatonlelle 8638 M7 138.km
Zsámbék 2072 Herceghalmi út
Szentendre 2000 11-es út 17.Km
Siófok 8600 Vak Bottyán út
Miskolc 3530 Búza tér
Budapest 1118 Budaörsi út 1.
Vác 2600 Szent László út 10.
Veszprém 8200 Budapesti út
Szombathely 9700 Körmendi út 92.
Budapest 1091 Üllöi út 137.
Budapest 1033 Ladik u.1.
Debrecen 4031 István út 137.
Óbarok 2063 M1 43.km jobb
Óbarok 2063 M1 43.Km bal
Üröm 2096 Bécsi u.2.
Budapest 1173 Pesti út 18.
Győr 9024 Pápai út 771.
Szigetszentmiklós 2310 M0 19.Km
Sopron 9400 Csengeri út
Debrecen 4027 Füredi út 27.
Szolnok 5000 Thököly út 51.
Budapest 1086 Teleki tér
Hajdúszoboszló 4200 Hóvirás u.
Nyékládháza 3433 Viola u. 182/1.
Székesfehérvár 8000 Donáth út
Budapest 1172 Cinkotai út 51.
Bábolna 2943 M1 autópálya 93 kmsz
Budapest 1162 Szlovák út-Csömöri út sarok
Budapest 1117 Irinyi út 34-36.
Budapest 1097 Soroksári út-Határ út sarok
Budapest 1039 Szentendrei út-Czetz J. u. sarok
Budapest 1044 Váci út 77.
Budapest 1164 Szabadföld út 1.
Budapest 1155 Alkotmány út 14-20.
Győr 9081 M1 autópálya 119 kmsz
Kecskemét 6000 Budai út
Nyíregyháza 4400 Tiszavasvári út-Alkotás u. sarok
Székesfehérvár 8000 Budai út
Veszprém 8200 Aradi Vértanúk útja
Nyíregyháza 4401 Kert u. 47.
Miskolc 3529 Testvérvárosok útja 2/A
Békéscsaba 5600 Szarvasi út 103.
Szeged 6724 Makkosházi krt. 1.
Hegyfalu 9631 84/86 főutak kereszteződése
Szekszárd 7100 Tartsay út 8.
Paks 7031 6. sz. főút
Budapest 1204 Nagykőrösi út
Budapest 1116 Péterhegyi út
Budapest 1139 Váci út 95.
Bábolna 2943 M1 autópálya 93 kmsz
Budapest 1152 Szentmihályi út 131.
Karácsond 3200 M3 autópálya 82. kmsz
Karácsond 3200 M 3 autópálya 82. kmsz
Székesfehérvár 8000 Lövölde út.
Kecskemét 6000 Dunaföldvári út 4.
Inárcs 2365 M5 autópálya 35 kmsz
Inárcs 2365 M5 autópálya 35. kmsz
Debrecen 4028 Kassai út 92.
Törökbálint 2045 M0 körgyűrű 6. kmsz
Budapest 1134 Róbert Károly krt. 64-66.
Budapest 1141 Hungária krt. 116-118.
Győr 9022 Szt. István út
Budapest 1239 Haraszti út 32/a
Kajászó 2472 Kajászó M7 33,7 km jobb oldal
Kajászó 2473 M7 33,7 km bal oldal
Dunaújváros 2400 70+100 km. Sz.
Dunaújváros 2400 70+100 km. Sz.
Kaposvár 7400 Füredi út
Röszke 6758 M5 autópája 172. km. 0112/60 hrsz.
Röszke 6758 M5 autópálya 172. km. 0112/25 hrsz.
Bátaszék 7140 M6 autópálya, 166. km hrsz.:120/180
Bátaszék 7140 M6 autópálya, 166. km hrsz.:120/118
Törökszentmiklós 5212 4-es út hrsz. 0410/3

b. VIVA szemeskávét és kapszulás kávét árusító töltőállomások listája

Város Irányítószám Cím
Üllő 2225 Pesti út 1.
Keszthely 8360 Csapás u. 2505/3 hrsz.
Budapest 1044 Váci út 16.
Budapest 1239 Nagykörösi út 349.
Nagykanizsa 8800 Hevesi S. u. 5.
Balatonlelle 8638 M7 138.km
Zsámbék 2072 Herceghalmi út
Szentendre 2000 11-es út 17.Km
Siófok 8600 Vak Bottyán út
Miskolc 3530 Búza tér
Budapest 1118 Budaörsi út 1.
Eger 3300 Mátyás Király utca 134.
Vác 2600 Szent László út 10.
Veszprém 8200 Budapesti út
Szombathely 9700 Körmendi út 92.
Budapest 1091 Üllöi út 137.
Budapest 1106 Kerepesi út 73.
Budapest 1116 Fehérvári út 166.
Budapest 1033 Ladik u.1.
Budapest 1117 Budafoki út 111-113.
Budapest 1142 Tengerszem u. 61-67.
Debrecen 4031 István út 137.
Nyíregyháza 4400 Debreceni út 99.
Budapest 1214 II.Rákóczi F.u. 189.
Óbarok 2063 M1 43.km jobb
Óbarok 2063 M1 43.Km bal
Kőszeg 9730 Szombathelyi út 2.
Üröm 2096 Bécsi u.2.
Budapest 1173 Pesti út 18.
Győr 9024 Pápai út 771.
Budapest 1112 Budaörsi út 112.
Szigetszentmiklós 2310 M0 19.Km
Budapest 1146 Hungária Krt.175-177.
Szeged 6728 Dorozsmai út
Sopron 9400 Csengeri út
Kapuvár 9330 Petőfi major
Budapest 1152 Széchenyi tér 1.
Dunaújváros 2400 Dózsa György út
Budapest 1021 Hűvösvölgyi út 118.
Debrecen 4027 Füredi út 27.
Szolnok 5000 Thököly út 51.
Ajka 8400 Petőfi út
Budapest 1086 Teleki tér
Budapest 1101 Üllői út 110-112.
Dunaújváros 2400 Magyar u.
Fót 2151 Szabó Dezső utca 2/B.
Hajdúszoboszló 4200 Hóvirás u.
Hódmezővásárhely 6800 Kutasi út
Kiskőrös 6200 Dózsa György út
Maglód 2234 Jászberényi út
Miskolc 3534 Kiss tábornok út - Kandó Kálmán u. sarok
Mosonmagyaróvár 9200 Kossuth L. u.
Nyékládháza 3433 Viola u. 182/1.
Székesfehérvár 8000 Donáth út
Veszprém 8200 Külső-Kádártai u.2.
Salgótarján 3100 Rákóczi út 182.
Zalaegerszeg 8900 Göcseji út 26.
Budapest 1172 Cinkotai út 51.
Bábolna 2943 M1 autópálya 93 kmsz
Budapest 1162 Szlovák út-Csömöri út sarok
Budapest 1183 Haladás u.-Ráday út sarok
Budapest 1117 Irinyi út 34-36.
Budapest 1097 Soroksári út-Határ út sarok
Budapest 1039 Szentendrei út-Czetz J. u. sarok
Budapest 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 51.
Budapest 1044 Váci út 77.
Budapest 1164 Szabadföld út 1.
Budapest 1082 Baross u. 5.
Budapest 1155 Alkotmány út 14-20.
Dunaharaszti 2330 51. sz. út-Némedi út sarok
Győr 9081 M1 autópálya 119 kmsz
Kecskemét 6000 Budai út
Komárom 2900 Igmándi út 49.
Nyíregyháza 4400 Tiszavasvári út-Alkotás u. sarok
Pécs 7630 Zsolnay út 50.
Székesfehérvár 8000 Balatoni út
Székesfehérvár 8000 Budai út
Veszprém 8200 Aradi Vértanúk útja
Budapest 1027 Tölgyfa u.1-3.
Budapest 1188 Alacskai út 1.
Körmend 9900 Rákóczi út
Nyíregyháza 4401 Kert u. 47.
Szolnok 5000 Thököly út
Miskolc 3529 Testvérvárosok útja 2/A
Tatabánya 2800 Károlyi-Ságvári sarok
Békéscsaba 5600 Szarvasi út 103.
Szeged 6724 Makkosházi krt. 1.
Budapest 1215 Védgát u. 47.
Hegyfalu 9631 84/86 főutak kereszteződése
Alsónémedi 2351 5. sz. főút 2553 hrsz.
Nagykanizsa 8800 Virág Benedek utca
Szekszárd 7100 Tartsay út 8.
Kalocsa 6300 Bátyai út 83.
Paks 7031 6. sz. főút
Budapest 1204 Nagykőrösi út
Pécs 7632 Siklósi út 45.
Budapest 1116 Péterhegyi út
Eger 3300 Mátyás király utca 2.
Budapest 1139 Váci út 95.
Budapest 1221 Hajó út
Bábolna 2943 M1 autópálya 93 kmsz
Budapest 1152 Szentmihályi út 131.
Karácsond 3200 M3 autópálya 82. kmsz
Karácsond 3200 M 3 autópálya 82. kmsz
Székesfehérvár 8000 Lövölde út.
Kecskemét 6000 Dunaföldvári út 4.
Inárcs 2365 M5 autópálya 35 kmsz
Inárcs 2365 M5 autópálya 35. kmsz
Debrecen 4028 Kassai út 92.
Sopron 9400 Lackner Kristóf utca 29.
Törökbálint 2045 M0 körgyűrű 6. kmsz
Budapest 1112 Balatoni út (756/17 hrsz.)
Budapest 1134 Róbert Károly krt. 64-66.
Budapest 1141 Hungária krt. 116-118.
Budapest 1149 Fogarasi út 26.
Makó 6900 Kossuth L. u.
Kaposvár 7400 Áchim A. utca
Győr 9022 Szt. István út
Budapest 1142 Kacsóh P. út
Budapest 1102 Körösi Csoma S. út
Budapest 1239 Haraszti út 32/a
Kajászó 2472 Kajászó M7 33,7 km jobb oldal
Kajászó 2473 M7 33,7 km bal oldal
Dunaújváros 2400 70+100 km. Sz.
Dunaújváros 2400 70+100 km. Sz.
Vecsés 2220 Gyáli út 20-22.
Kaposvár 7400 Füredi út
Röszke 6758 M5 autópája 172. km. 0112/60 hrsz.
Röszke 6758 M5 autópálya 172. km. 0112/25 hrsz.
Bátaszék 7140 M6 autópálya, 166. km hrsz.:120/180
Bátaszék 7140 M6 autópálya, 166. km hrsz.:120/118
Esztergom 2509 Dobogókői út - Kesztölci út sarok
Szigetszentmiklós 2310 Gyári út
Révfülöp 8253 Badacsonyi u. hrsz 011/2, 011/2
Törökszentmiklós 5212 4-es út hrsz. 0410/3
Dunabogdány 2023 11. főút, hrsz. 0160/1
Mátészalka 4700 Jármi u. 20.