Ajándék Önnek és autójának

Részvételi feltételek

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.1. Az OMV Hungária Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A.), ("Szervező") által szervezett és lebonyolított "OMV MaxxMotion Tél" nyereményjátékban ("Játék") kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy magyar állampolgár vehet részt ("Játékos"), aki az 1.10. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában írt időtartama alatt

1.1.1. egyszerre legalább 25 liter bármilyen OMV üzemanyagot vásárol a Játékban részt vevő magyarországi OMV töltőállomásokon (a résztvevő OMV töltőállomások listáját a játékszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza), majd

1.1.2. a játék feltételeit elfogadva regisztrál a www.omvjatek.hu weboldalon ("Weboldal"), illetve

1.1.3. elektronikusan feltölti a vásárlást igazoló nyugtán szereplő ES bizonylat számot ("ES szám") vagy Tranzakciós számot ("TR szám”), illetve számla sorszámot, valamint megadja a következő valós adatait: vezetéknév, keresztnév, városnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, ha van, akkor SuperShop kártyaszám

1.1.4. a Weboldalon a Játékos a megfelelő mező kipipálásával nyilatkozik, hogy a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a jelen Játékszabályzat 2. számú mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban ("Adatvédelmi Tájékoztató") foglaltakat megismerte és megértette, majd a megfelelő gombra kattintva a megadott adatokat elküldi a Szervező szerverére (a továbbiakban együttesen: "Pályázat"), majd

1.1.5. a regisztrációnál megadott e-mail címét a postafiókjába küldött aktivációs link segítségével az aktuális sorsolási időszak vége előtt validálja.

Csak az a Pályázat minősül érvényesnek, amelyben az előzőekben felsorolt adatok mindegyike helyesen és valósan megadásra került, és a Játékos jelezte, hogy elfogadja a Játékszabályzat rendelkezéseit, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és megértette.

1.2. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult a Szervezőnek beküldeni. Amennyiben a Játékos azonos Pályázatot (azonos ES vagy TR számot tartalmazó) azonos e-mail cím vagy telefonszám megadásával vagy különböző e-mail címek vagy telefonszámok megadásával többször küldi be, a Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja. Az akár azonos, akár különböző e-mail címmel vagy telefonszámmal beküldött további azonos Pályázatokat a Szervező kizárja a Játékból. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós ES vagy TR számot tartalmazó pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

1.2.1. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. Számlaadatok feltöltésénél a számla sorszámát kell feltölteni az ES kód / TR szám helyére.

1.3. A Játékosok a regisztrált e-mail címük és telefonszámuk alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím vagy telefonszám esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, hibás telefonszám) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

1.4. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük és telefonszámuk megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

1.5. A Játékos köteles az 1.1.1. pontban meghatározott vásárláshoz tartozó nyugtát ("Nyugta") a Játék teljes időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 2 (kettő) hónapon keresztül sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére a 4.2.2. pontban írtak szerint beküldeni vagy a 4.3.2. és 4.3.3. pontok szerint bemutatni. Szervező kizárólag azokat a nyugtákat fogadja el a Játékban, amelyeken az ES vagy TR szám, illetve a számla sorszáma teljesen olvashatóan látszik, valamint kizárólag azokat a Nyugtákat fogadja el, amelyek a résztvevő OMV töltőállomásokon a Játék időtartama alatt egyszerre legalább 25 liter OMV üzemanyag vásárlását igazolják.

1.6. Szervező a nyeremény átadását megelőzően a 4.2.2. pont szerint ellenőrzi a nyertes által elektronikus úton beküldött ES vagy TR számot, illetve a számla sorszámát, a vásárlás dátumát, időpontját. Ha az ES vagy TR szám, illetve a számla sorszáma nem egyezik meg a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a Játék időtartamára esik, és/vagy nem a részt vevő OMV töltőállomásokon történt vagy a Játékos nem a saját SuperShop kártyája számát adta meg, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott játékost.

1.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, úgy a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

1.8. A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Játékból kizárhatja.

1.9. A Játékból ki vannak zárva az OMV Hungária Kft. munkavállalói, valamint a töltőállomásokat üzemeltető franchise partnerek tulajdonosai és munkavállalói, a Játék lebonyolításában részt vevő ügynökségek tulajdonosai, munkavállalói és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

1.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel és/vagy telefonszámmal, illetve nem valós vásárlást tartalmazó Nyugtával vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Nyugtát vagy számlát használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék időtartama: 2021. február 1. 00:00 – 2021. február 28. 24:00.

3. A JÁTÉK MENETE

3.1. Napi nyeremények

A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével, a Játék teljes időtartama tekintetében minden napra 5 darab 20.000,- Ft (öt darab húszezer Forint) értékű üzemanyagkártyát sorsol ki – összesen 140 darabot – a játék ideje alatt.

A napi ajándékok sorsolása heti bontásban történik, ennek időszakai és időpontjai:

Sorsolás időszaka Sorsolás időpontja
2021. február 1. 00:00 – február 7. 24:00 2021. február 9., 14:00 óra
2021. február 8. 00:00 – február 14. 24:00 2021. február 16., 14:00 óra
2021. február 15. 00:00 – február 21. 24:00 2021. február 23., 14:00 óra
2021. február 22. 00:00 – február 28. 24:00 2021. március. 2., 14:00 óra

3.2. Fődíjak:

Azok a vásárlók, aki MaxxMotion üzemanyag vásárlása mellett regisztrálnak a nyereményjátékra, a nyereményjáték végeztével részt vesznek a 3 db fődíj sorsolásán, ami egyenként 700.000,- Ft (három darab hétszázezer Forint) értékű üzemanyagkártya, amely érték fedezi átlagos fogyasztás (7l/100 km) mellett az átlagosan megtett éves úthoz (20000 km) szükséges prémium üzemanyag árát.

A fődíjak sorsolásának időpontja:

Sorsolás időszaka Sorsolás időpontja
2021. február 1. 00:00 – február 28. 24:00 2021. március. 2., 14:00 óra

3.3. Supershop kártyával dupla esély

Azok a Játékosok, akik fizetéskor bármilyen tranzakcióra használták saját nevükre szóló SuperShop kártyájukat, valamint ezt a regisztráció során jelezték, dupla eséllyel vehetnek részt a napi és a fődíj sorsolásán. (regisztrációjuk duplán szerepel.) Amennyiben kiderül, hogy a tankoláshoz mégsem történt SuperShop tranzakció, és így azt helytelenül jelezték, a Pályázatuk érvénytelenné válik.

3.4. Tartaléknyertesek:

3.4.1. A Szervező a napi nyeremények sorsolásán nyereményenként 1-1 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki.

3.4.2. A Szervező a fődíj sorsolásán fődíjanként 3 (három) db fődíj tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A fődíj tartaléknyertesei a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra a 4.3. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a fődíj nyertese vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

3.5. A sorsolás helyszíne:

Dr. Fullér Krisztina Közjegyzői Irodája;1143 Budapest, Szobránc utca 1.

3.6. Nyertesek tájékoztatása

A nyeremények nyerteseit a Szervező legkésőbb a sorsolást követő első pénteki napig értesíti. Az értesítésben kerül egyeztetésre a nyeremények átadása.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1. Nyeremények

4.1.1. Szervező a Játék teljes időtartama tekintetében minden napra 5 darab 20.000,- Ft (öt darab húszezer Forint) értékű üzemanyagkártyát sorsol ki – összesen 140 darabot – a játék ideje alatt.

4.1.2. Szervező a Játék végén 3 db fődíjat sorsol, ami egyenként 700.000,- Ft (összesen három darab hatszázezer Forint) értékű üzemanyagkártya. A fődíjak sorsolásán kizárólag a MaxxMotion üzemanyagot vásárló Játékosok vehetnek részt.

4.1.3. Azok a Játékosok, akik fizetéskor bármilyen tranzakcióra használták saját nevükre szóló SuperShop kártyájukat, valamint ezt a regisztráció során jelezték, dupla eséllyel vehetnek részt a napi és a fődíj sorsolásán. (regisztrációjuk duplán szerepel.) Amennyiben kiderül, hogy a tankoláshoz mégsem történt SuperShop tranzakció, és így azt helytelenül jelezték, a Pályázatuk érvénytelenné válik.

4.1.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

4.1.5. A Pályázat beérkezésének időpontja a szerverre történő beérkezés / regisztráció időpontja.

4.1.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a jelen bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.2. A nyertesek értesítése

4.2.1. A nyertes Játékosokat a Szervező e-mailben és/vagy telefonon értesíti a regisztráció során megadott elérhetőségeiken az adott nyerő időszak sorsolásának napját követő péntekig ("Értesítés").

4.2.2. Szabályos értesítésnek minősül, amennyiben Szervező igazolni tudja, hogy az e-mailt a megadott e-mail címre elküldte. A kézbesítésért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyertes Játékos köteles az Értesítést e-mail esetén az Értesítés kiküldését követő 8 munkanapon belül a Szervező részére válasz e-mailben visszaigazolni. A nyertes Játékos köteles a Nyugtát elektronikus úton (lefényképezve vagy scannelt formában) a következő e-mail címre beküldeni: hu.marketing@omv.com. A Játékos jogosult a Nyugtát – vagy annak jó minőségű másolatát – postai úton is beküldeni – ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben – a következő címre: OMV Hungária Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A.; a levélben a Játékos köteles megadni a teljes nevét és telefonszámát. A postaköltség a Játékost terheli. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és a sorrendben következő tartalék nyertes, vagy a nyerő időpillanathoz sorban következő legkorábban regisztrált játékos lesz a nyertes.

4.3. A nyeremények átvételének módja és feltételei:

4.3.1. A heti ajándékok átvételéről a Szervező a nyertessel előzetesen egyeztet. A Szervező az ajándékot futárral küldi el a Nyertesnek.

4.3.2. A nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a vásárlást igazoló eredeti Nyugta együttes bemutatása (kivéve, amennyiben azok eredeti példányát postai úton a Játékos korábban a Szervező rendelkezésére bocsátotta és azt a Szervező igazoltan megkapta).

4.3.3. Amennyiben a Játékos a nyeremény átvételekor nem tudja bemutatni érvényes személyazonosító igazolványát, új típusú (plasztikkártya) vezetői engedélyét (vagy útlevelét) és a vásárlást igazoló Nyugtát vagy számlát, úgy a jogosultságát a nyereményre elveszti. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő tartaléknyertes Játékos lép a helyébe. A fődíj meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint személyazonosító igazolványaik száma, két tanú olvasható neve és aláírása, valamint állandó lakóhelyük vagy tartózkodási helyük; vagy saját kézzel írt és aláírt meghatalmazás.

4.3.4. Amennyiben a nyertes Játékos nyereményét 4 héten belül nem veszi át, a Szervező a soron következő tartaléknyertesnek adja át a Nyereményt.

5. ADÓZÁS

5.1. A nyereményhez kapcsolódó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl.: a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

6. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

6.1. A Játék során történő adatkezelés részletes szabályait a Játékra vonatkozó, www.omvjatek.hu honlapon elérhető, külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

6.2. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.2.1. a Szervező, mint adatkezelő és az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben az 1.1.4. és 4.2.2. pontok szerint, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák;

6.2.2. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a www.omvjatek.hu és www.omv.hu honlapokon, továbbá az OMV hivatalos Facebook oldalán és az OMV töltőállomásokon);

6.2.3. a Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben idő- és térbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.3. Az adatkezelés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

6.4. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés minden tekintetben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

6.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

6.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információ az OMV általános adatvédelmi szabályzatában található https://www.omv.hu/hu-hu/pb_download/adatvedelmi-tajekoztato oldalon.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget (kellékszavatosság, jótállás, termékfelelősség, stb.) nem vállal, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét a 4.3.4. pontban megjelölt határidőig nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7.3. A Szervező kizárja a felelősséget minden, a www.omvjatek.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés/beküldés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.5. Szervező kizárja a felelősséget a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.6. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

7.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve azt is, hogy a Játékot előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítva, haladéktalanul közzéteszi.

7.8. A Játékkal kapcsolatban jogi út kizárva, kivéve a jogérvényesítés azon eseteit, amelyeknek kizárását jogszabály nem teszi lehetővé.

A Játékról további információ a www.omvjatek.hu oldalon található. A Játékszabályzat, az Adatvédelmi Tájékoztató a Játékban részt vevő OMV töltőállomásokon és a www.omvjatek.hu oldalon kerül közzétételre.

A Játékban résztvevő OMV töltőállomások listája:

Irányítószám Hely Cím
2941 Ács M1 autópálya 93 kmsz (0390/2/A hrsz.)
2941 Ács M1 autópálya 93 kmsz (0433/19 hrsz.)
8400 Ajka Petőfi Sándor utca (1433 hrsz.)
2730 Albertirsa 4. sz. főút 51-52. km
2351 Alsónémedi 5. sz. főút 2553 hrsz.
2191 Bag Dózsa György u. 2.
8945 Bak Hrsz. 0222/30
8175 Balatonfűzfő Árpád út 1.
8638 Balatonlelle Rákóczi út 3069 hrsz.
7570 Barcs 2671/26 hrsz
7140 Bátaszék M6 autópálya, 166. km hrsz.:120/180
7140 Bátaszék M6 autópálya, 166. km hrsz.:120/118
5630 Békés Kossuth L. u. 4.
5600 Békéscsaba Szarvasi út 16-18.
5600 Békéscsaba Szarvasi út 103.
2051 Biatorbágy Kossuth L. út 1/A
1044 Budapest Váci út 16.
1239 Budapest Nagykörösi út 349.
1118 Budapest Budaörsi út 1. (BAH csomópont)
1091 Budapest Üllöi út 137.
1087 Budapest Könyves Kálmán krt.76.
1106 Budapest Kerepesi út 73.
1116 Budapest Fehérvári út 166.
1033 Budapest Ladik u.1.
1117 Budapest Budafoki út 111-113.
1142 Budapest Tengerszem u. 61-67.
1214 Budapest II.Rákóczi F.u. 189.
1095 Budapest Mester u. 89.
1173 Budapest Pesti út 18.
1112 Budapest Budaörsi út 112.
1146 Budapest Hungária Krt.175-177.
1097 Budapest Gyáli út 30.
1152 Budapest Széchenyi tér 1.
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 118.
1086 Budapest Teleki tér
1039 Budapest Királyok útja 178.
1101 Budapest Üllői út 110-112.
1172 Budapest Cinkotai út 51.
1162 Budapest Csömöri u. - Szlovák u. sarok
1183 Budapest Haladás u. 39.
1106 Budapest Maglódi út-Jászberényi út sarok
1117 Budapest Irinyi út 34-36.
1097 Budapest Soroksári út-Határ út sarok
1039 Budapest Szentendrei út-Czetz J. u. sarok
1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 51-55.
1044 Budapest Váci út 77.
1164 Budapest Szabadföld út 1.
1082 Budapest Baross u. 5.
1155 Budapest Alkotmány út 14-20.
1027 Budapest Tölgyfa u.1-3.
1188 Budapest Alacskai út 1.
1215 Budapest Védgát u. 47.
1204 Budapest Nagykőrösi út 185.
1116 Budapest Péterhegyi út 66-68.
1139 Budapest Váci út 95.
1221 Budapest Ártér u. 5. (224940/5 hrsz.)
1152 Budapest Szentmihályi út 131.
1112 Budapest Balatoni út (756/17 hrsz.)
1134 Budapest Róbert Károly krt. 64-66.
1141 Budapest Hungária krt. 116-118.
1149 Budapest Fogarasi út 56/A.
1087 Budapest Kerepesi út 22.
1142 Budapest Kacsóh P. út
1102 Budapest Körösi Csoma S. út hrsz. 39184/4
1239 Budapest Haraszti út 32/A
7013 Cece Vasút utca 2.
2700 Cegléd Külső Jászberényi út HRSZ 0825/263
8083 Csákvár Széchenyi út 82.
6640 Csongrád Fő utca 65.
8840 Csurgó Rákóczi út 571/2 hrsz.*
4031 Debrecen István út 137.
4027 Debrecen Füredi út 27.
4028 Debrecen Kassai út 92.
2344 Dömsöd Tassi út 1319 hrsz
2510 Dorog külterület 0279/80279/8 hrsz.
2023 Dunabogdány 11. sz. főút hrsz. 0160/1
7020 Dunaföldvár Paksi út 125/a
2330 Dunaharaszti 51. sz. út-Némedi út sarok
2400 Dunaújváros Dózsa György út Hrsz. 721/1
2400 Dunaújváros Aranyvölgyi u.
2400 Dunaújváros 70+100 (m) km. Pihenő bal oldala (h.sz.:0126/63)
2400 Dunaújváros 70+100 (m) km. Pihenő jobb oldala (h.sz.:0126/63)
3300 Eger Mátyás Király út 134.
3300 Eger Mátyás király út 2.
2030 Érd 6. sz. főút
2030 Érd 6. sz. főút
2509 Esztergom Dobogókői út - Kesztölci út sarok 30044 hrsz
2151 Fót Szabó Dezső utca 2/B.
5500 Gyomaendrőd Fő út 133/1.
9024 Győr Pápai út 771. (2858/56 hrsz.)
9012 Győr M1 autópálya 119 kmsz
9023 Győr Ipar út 99.
9022 Győr Szt. István út 7096 hrsz
4080 Hajdúnánás Dorogi út HRSZ: 4275
4200 Hajdúszoboszló Hóvirág u. 2.
9631 Hegyfalu 84/86 főutak kereszteződése
6800 Hódmezővásárhely Kutasi út 17.
2365 Inárcs M5 autópálya 35 kmsz
2365 Inárcs M5 autópálya 35. kmsz
9241 Jánossomorja 86. sz. főút 0168/36. hrsz*
2472 Kajászó Kajászó M7 33,7 km jobb oldal
2472 Kajászó M7 33,7 km bal oldal
6300 Kalocsa Bátyai út 83.
7400 Kaposvár Áchim A. utca 113/14 hrsz.
7400 Kaposvár Füredi út (5374/22 hrsz.)
9330 Kapuvár Petőfi-major 1.
3281 Karácsond M3 autópálya 82. kmsz
3281 Karácsond M3 autópálya 82. kmsz
6000 Kecskemét Budai út
6000 Kecskemét Dunaföldvári út 4.
6000 Kecskemét Ezüstfenyő u. 1.
8360 Keszthely Csapás u. 2505/3*
2870 Kisbér 81. sz főút
6200 Kiskőrös Dózsa György út 99.
6100 Kiskunfélegyháza M5 114 km Halesz, 0465/28 hrsz
2143 Kistarcsa Szabadság u. 56.
6760 Kistelek Kossuth u. 175.
7212 Kocsola külterület, 042/3*
2900 Komárom Igmándi út 49.
9900 Körmend Rákóczi út 307/1 hrsz
9730 Kőszeg Szombathelyi út 2.
8960 Lenti 75-ös út 0145/19 hrsz.
2234 Maglód Jászberényi út
6900 Makó Kossuth L. u. (7734/1 hrsz.)
8700 Marcali Noszlopy u.120
6630 Mindszent Napkelet utca 3/b
3526 Miskolc Búza tér 16. (3475/4 hrsz.)
3534 Miskolc Kiss tábornok út - Kandó Kálmán u. sarok (Hrsz. :33833/49)
3529 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 175.
3529 Miskolc Testvérvárosok útja 2/A (Csabai kapu 40027/ 313 hrsz.)
9200 Mosonmagyaróvár Levéli u.
9200 Mosonmagyaróvár Kossuth L. u. 69.
7500 Nagyatád Dózsa Gy.u.112/4 hrsz
7561 Nagybajom Jákói u.1.
8800 Nagykanizsa Hevesi S. u. 5.
8800 Nagykanizsa Virág Benedek utca 4.
8800 Nagykanizsa Teleki u. 27.
8800 Nagykanizsa Csengery u.82/A
2750 Nagykőrös Ceglédi út hrsz. 256.*
3214 Nagyréde Hrsz. 0237/3
3433 Nyékládháza Viola u. 183/8.
4400 Nyíregyháza Debreceni út 99.
4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út-Alkotás u. sarok (2866/4 hrsz.)
4401 Nyíregyháza Kert u. 47.
2063 Óbarok M1 43.km jobb
2063 Óbarok M1 43.Km bal
3600 Ózd Brassói út 5 (hrsz. 8631/4)
7030 Paks 6. sz. főút
7630 Pécs Zsolnay út 50.
7632 Pécs Siklósi út 45.
2651 Rétság Pusztaszántói út 1.
8253 Révfülöp Badacsonyi út hrsz. 011
6758 Röszke M5 autópálya 172. km. 0112/60 hrsz.
6758 Röszke M5 autópálya 172. km. 0112/25 hrsz.
3100 Salgótarján Rákóczi út 182.
7000 Sárbogárd Ady E. u. 3.
3980 Sátoraljaújhely Kazinczy u. 156.*
8600 Siófok Vak Bottyán utca 1.
9400 Sopron Csengery utca 93.
9400 Sopron Lackner Kristóf utca 29.
6728 Szeged Dorozsmai út 1.
6723 Szeged Makkosházi krt. 1.
8000 Székesfehérvár Kadocsa út 86.
8000 Székesfehérvár Donát út 1.
8000 Székesfehérvár Balatoni út 6111 hrsz.
8000 Székesfehérvár Budai út
8000 Székesfehérvár Budai út 39.
7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 8./B
2000 Szentendre 11-es út 17.Km
6600 Szentes Csongrádi út 8562 hrsz
2310 Szigetszentmiklós M0 19.Km
2310 Szigetszentmiklós Gyári út hrsz. 3237
3711 Szirmabesenyő külterület 0119/19
5000 Szolnok Thököly út 51.
5000 Szolnok Thököly út 91.
9700 Szombathely Körmendi út 92.
9700 Szombathely Rumi út
9700 Szombathely Csaba út. 15.
2890 Tata 1. sz. autóút 0419/8*
2800 Tatabánya Károlyi Mihály utca 4.
2045 Törökbálint M0 körgyűrű 6. kmsz
5212 Törökszentmiklós 4-es út 0410/3 hrsz.
2225 Üllő Pesti út 1.
2096 Üröm Bécsi u.2.
2600 Vác Gödöllői út 1.
2220 Vecsés Gyáli út 20-22.
2112 Veresegyház Szadai u. 2.
8200 Veszprém Budapesti út 12.
8200 Veszprém Külső-Kádártai út 2. (Körgyűrű, 0387/i hrsz.)
8200 Veszprém Aradi Vértanúk útja 11.
8900 Zalaegerszeg Göcseji út 26.
8900 Zalaegerszeg Hock János utca 7469/3 hrsz.
8790 Zalaszentgrót Erzsébet liget utca 5.
2072 Zsámbék Herceghalmi út 578/A

* A megjelölt OMV töltőállomásokon nincs lehetőség MaxxMotion üzemanyag vásárlására. Ezeken a töltőállomásokon történő vásárlások nem jogosítják fel a főnyereményért folyó játékban való részvételre.